Standard zawodu broker informacji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ukończyło projekt pt.,,Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Wśród u standaryzowanych kompetencji znalazł się zawód brokera informacji.

Opis kompetencji i całego zawodu można znaleźć w bazie udostępnionej na stronie http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/.

Synteza zawodu

Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie.

 

Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. Broker informacji (researcher) dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji. W tej profesji występować może specjalizacja w zależności od rodzaju dostarczanej informacji, np. broker informacji biznesowej lub informacji prawniczej. Wymiennie do nazwy broker informacji stosowany jest termin infobroker. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określone jako infobrokerskie. Informacje dostarczana przez brokera informacji są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być poddawane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich.

 

Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Zawód brokera informacji (researchera) zalicza się do grupy zawodów wolnych, ponieważ broker może pracować jako freelancer (osoba pracująca bez etatu, realizująca projekty na zlecenie), osoba samozatrudniona lub pracownik etatowy. Broker informacji (researcher) jest zawodem o dużej autonomii, jeśli chodzi o miejsce jego wykonywania. Ze względu na specyfikę zlecenia broker może pracować w biurze, w domu lub w terenie. W czasie pracy biurowej broker powinien mieć dostęp do ergonomicznego stanowiska pracy, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu i odpowiednimi aplikacjami biurowymi, a także telefon. Praca brokera informacji może być wykonywana w trybie pracy zdalnej. Czas pracy może być normowany lub nienormowany, w zależności od rodzaju podpisanej umowy, często ma charakter pracy zadaniowej. Ze względu na wielogodzinną pracę przy komputerze u brokera informacji mogą wystąpić choroby zawodowe związane z pogorszeniem wzroku, obciążeniami układu kostno-szkieletowego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka związanym z pracą pod presją czasu jest narażenie na stres.

 

Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu brokera informacji (researchera) wymaga spostrzegawczości oraz umiejętności analizy i syntezy pozyskanych danych. Sprawność narządów słuchu i wzroku umożliwia zdobywanie i weryfikowanie informacji. Brokera informacji (researchera) powinna cechować dokładność, rzetelność oraz dbałość o szczegóły. Cechą wymaganą u brokera informacji jest zdolność i chęć do samokształcenia i samodoskonalenia. Od brokera informacji (researchera) wymaga się również ciągłego monitorowania informacji zawartych w różnego rodzaju mediach. Od osoby wykonującej zawód brokera informacji (researchera) oprócz specjalistycznych kompetencji wymagana jest również szeroka wiedza ogólna. Zawód brokera informacji powinny wykonywać osoby dobrze zorganizowane, samodzielne i umiejące pracować pod presją czasu. Osoba wykonująca zawód brokera informacji powinna mieć również dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne. Zawód może być wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu może być niepełnosprawność intelektualna.

 

Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zawód brokera informacji (researchera) może wykonywać osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne kierunki. Istnieje również możliwość ukończenia studiów podyplomowych (kierunek: broker informacji, infobrokering, zarządzanie informacją lub pokrewne). Pracodawca może zatrudnić na stanowisku brokera informacji (researchera) osoby z innym wykształceniem wyższym, gdyż możliwe jest szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Od brokera informacji (researchera) wymaga się znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym, najlepiej, gdy jest to język angielski (B2). Zawód wymaga biegłego posługiwania się komputerem w zakresie aplikacji biurowych oraz korzystania z Internetu i jego zasobów (specjalistycznych baz danych, narzędzi wyszukiwawczych). Przydatna jest również umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem. 

 

Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Pracodawcy chętnie zatrudniają do pracy w zawodzie brokera informacji (researchera) absolwentów uczelni wyższych, często niezależnie od ukończonego kierunku, a zależnie od posiadanych umiejętności i zdolności absolwenta. Osoba pracująca jako broker informacji powinna brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Ważnym elementem rozwoju zawodowego jest kształcenie ustawiczne i doskonalenie swoich umiejętności, szczególnie ze względu na częste zmiany i rozbudowę środowiska informacyjnego. Ścieżkę zawodową rozpoczyna się zazwyczaj jako asystent brokera informacji, następnie można awansować kolejno na stanowisko brokera informacji i stanowisko kierownicze związane z zarządzaniem grupą brokerów informacji i ich asystentów. W zawodzie możliwa jest specjalizacja, w zależności od dostarczanych informacji. Specjalizacja polega na biegłym opanowaniu środowiska informacyjnego wybranej dziedziny, np. prawa, biznesu, medycyny. Specjalizacja brokera informacji, jeżeli nie wynika z kierunkowego wykształcenia, pojawia się w toku kariery zawodowej, wraz z nabywanym doświadczeniem związanym z wykonywaną pracą. Należy podkreślić, że broker informacji (researcher) może pracować na stanowiskach inaczej nazwanych przez pracodawcę, jednak odpowiadających kompetencjom pracy brokera informacji.

Zadania zawodowe

1. Wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania.
2. Dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania i dobierania źródeł).
3. Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji.
4. Analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych.
5. Prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia.
6. Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich.
7. Monitorowanie źródeł informacji i aktualizacja zasobów informacyjnych.
8. Przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji
9. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Szczegółowy opis http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl (baza wymaga założenia bezpłatnego konta)

przeczytaj również