Rodzaje baz danych w pracy infobrokera

Baza danych to zbiór rekordów z informacją w jednym miejscu, usystematyzowanych według określonej struktury. Informacje w bazach zamieszcza się w celu ich uporządkowania i przechowywania, ale także po to, by łatwiej je odnajdywać.

W pracy przydaje się znajomość projektowania, budowania, a przede wszystkim zaawansowanego używania baz danych.

Z punktu widzenia udostępnianych informacji można wyróżnić kilka rodzajów baz danych:

bazy dziedzinowe – to zbiory informacji z jednej lub kilku zbliżonych dziedzin wiedzy. Wyróżniamy najczęściej bazy: humanistyczne, ekonomiczne, medyczne i techniczne. Przykładem bazy dziedzinowej jest Medline (Internetową wersją bazy jest Pubmed), największa baza dotycząca nauk medycznych lub AGRO – baza dotycząca rolnictwa.

bazy bibliograficzne – to bazy gromadzące informacje o książkach, artykułach i innych publikacjach z danego zakresu. Tego rodzaju baza tworzy spis piśmiennictwa. Największą polską bazą bibliograficzną jest Przewodnik Bibliograficzny

przykład wpisów w bazie bibliograficznej
przykład wpisów w bazie bibliograficznej


bazy abstraktowe lub adnotowane – są to bazy, które prócz spisu literatury posiadają przy każdej pozycji abstrakt lub adnotacje (krótka informacja dotycząca zawartości opisanej pozycji). Przykładem takiej bazy jest Polska Bibliografia Lekarska.

przykład rekordów  w bazie z abstraktami
przykład rekordów w bazie z abstraktami


baza pełnotekstowa – to rodzaj bazy dysponujący dostępem do pełnych treści dokumentu. Przykładem takiej bazy jest  EUR-Lex – baza aktów prawnych Unii Europejskiej.

Często można spotkać się z mieszanymi rodzajami baz np. baza dziedzinowo abstraktowo-pełnotekstowa czyli BazTech lub dziedzinowa bibliograficzna jak Polska Bibliografia Literacka lub dzidzinowa bibliograficzno-pełnotekstowa jak BazEkon.

Strona główna Polskiej Bibliografii Literackiej
Strona główna Polskiej Bibliografii Literackiej

przeczytaj również